Русская версия  |  Suomi

Uutiset

12/02/2024 Mordvan tasavallan mallikirjastojen toinen kokous

9. helmikuuta Mordvan tasavallan A. S. Puškinin Kansalliskirjastossa pidettiin toinen kokous osana mallikirjastojen työntekijöille tarkoitettua koulutushanketta. Tilaisuuden järjestäjät olivat Mordvan tasavallan kulttuuri-, kansallispolitiikka- ja arkistoalaministeriö ja Mordvan tasavallan A. S. Puškinin Kansalliskirjasto. Kokouksessa oli mukana kirjastonhoitajia tasavallan 17 mallikirjastosta.

Kokouksen ohjelmaan kuului erilaisia aiheita, ja se alkoi ensimmäisen kokouksen tulosten yhteenvedolla. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin viestintästrategioita ja uusien työkumppaneiden etsintää. Osallistujat jakoivat tähän suuntaan liittyvän työnsä tuloksia.

Tilaisuuden ensimmäisen osan aikana esitettiin paloturvallisuutta koskevia säädöksiä, käsiteltiin talous- ja oikeusasioita. Puhujina olivat Puškinin Kansalliskirjaston ammattilaiset ja kirjaston johtaja.

Kokouksessa keskusteltiin kulttuurilaitosten paloturvallisuutta koskevien säädösten keskeisistä näkökohdista. Tämä aihe on erittäin tärkeä asiakkaiden ja työtekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi sekä kulttuuriarvojen säilyttämiseksi. Osallistujat tutustuivat itsetarkastuslistaan, joka auttaa kulttuurilaitoksia arvioimaan valmiuttaan ylempien viranomaisten järjestämiin tarkastuksiin sekä hätätilanteisiin. Tämä työkalu auttaa kartoittamaan heikkoudet ja ongelma-alueet sekä laatimaan toimintasuunnitelman paloturvallisuuden lisäämiseksi.

Esitelmä kiinnosti kovasti osallistujia, jotka esittivät aktiivisesti kysymyksiä ja jakoivat kokemuksiaan paloturvallisuuden varmistamisen alalta.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia tärkeitä asioita: kirjaston peruskirjaa, joka määrittää sen tarkoituksen, työtehtävät ja –periaatteet, sekä kirjasto-osastoja koskevia säännöksiä ja niiden toimintoja ja sidosta työntekijöiden työnkuvauksiin.

Hankitut tiedot auttoivat osallistujia perehtymään syvemmin kirjaston rakenteeseen ja organisaatioon sekä siihen, kuinka tärkeää on peruskirjan ja kirjasto-osastoja koskevien säännösten vastata työnkuvauksia laitoksen tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

Kirjastoalan palkanmaksusääntöjä ja –normeja koskevat tiedot aiheuttivat kiinnostusta ja keskusteluja osallistujien keskuudessa, koska nämä aiheet ovat erittäin merkittäviä, jotta kirjastotyö järjestetään oikein sekä työntekijöille maksetaan rehellistä palkkaa.

Nämä aiheet auttoivat osallistujia ymmärtämään paremmin, miten järjestetään kirjastotyö, määritetään kunkin osaston tai sektorin roolit ja tehtävät sekä varmistetaan tehokas osastojen välinen yhteistyö. Se on tärkeää laadukkaan asiakaspalvelun varmistamiseksi ja asetettujen päämäärien saavuttamiseksi.  

Toisen kokousosan painopisteessä oli kirjastotoiminnan suunnittelu ja vuoden 2024 työsuunnitelmien analyysi. Käsiteltiin vuoden 2024 päätrendejä, jotka on huomioitava suunniteltaessa mallikirjastojen toimintaa.

Käytännölliseen osaan kuului mallikirjastojen vuodelle 2024 tarkoitettujen työsuunnitelmien analyysi. Osallistujille tarjottiin ainutlaatuinen mahdollisuus keskustella suunnitelluista tilaisuuksista, analysoida niiden toteutusmuotoja, aihepiiriä ja kohdeyleisöä sekä kartoittaa tulevaisuuden suunnitelmien heikot ja vahvat puolet, jotka auttavat laatimaan tehokkaan kirjastotoiminnan suunnittelustrategian ja olemaan valmiit vuoden 2024 mukanaan tuomiin haasteisiin ja muutoksiin.

Tilaisuus päättyi tulosten yhteenvetoon, jolloin käsiteltiin tärkeimpiä johtopäätöksiä ja kehityssuuntia sekä mallikirjastojen toiminnan suunnittelua.

Kokous oli tuloksekas ja tarjosi osallistujille mahdollisuuden jakaa kokemustaan ja ideoita työnsä tulevaa parantamista varten.

Tilaisuuden aikana saadut teoreettiset tiedot tallennettiin Työharjoitusvihkoon, jonka Puškinin Kansalliskirjaston työntekijät olivat laatineet nimenomaan kokousta varten.

Toivottavasti hankitut tiedot auttavat mallikirjastojen työntekijöitä parantamaan työtään ja tekemään kirjastot yhä ammatillisemmiksi ja tehokkaammiksi.

 

«Takaisin edelliselle sivulle